יום ראשון, 4 ביולי 2010

חניה בחיפה

רשות החניה

במסגרת פעולות העירייה לייעול ושיפור השירות עברו משרדי רשות החנייה מרח' השומר 1 לרח' חורי 1 קומה 4

(בניין סולל בונה לשעבר-מול מגדל נביאים)

ימי קבלת קהל ומענה טלפוני

בין הימים א'- ה'

בין השעות 8:00-14:00

מוקד טלפוני לבירורים 1-700-50-22-24

ניתן לפנות באמצעות פקס למחלקת שירותי קהל ברשות החניה

8357837 – 8357133 – 8357138 – 8357850

מוקד חניה : 048357700

שמחים לשרת אתכם

תויות חנייה

כללי:
בשל מצוקת החנייה במרכזי העיר, בצירי התנועה הראשיים וברחובות הסמוכים, הכשירה העירייה וסימנה אזורי חנייה מוסדרים ומגרשי חנייה עירוניים, שמטרתם להקל את מצוקת החניה והתנועה בעיר.

ניתן לקנות "זמן חנייה" בתשלום, באמצעות כרטיסי חנייה אותם ניתן לרכוש: בקיוסקים (השימוש בהם נעשה ע"י גירוד)מכשירים אוטומטיים: תויות חנייה המתקבלות באמצעות מכשירים אוטומטיים המפוזרים ברחבי העיר באזורי החנייה מוסדרת. ההפעלה באמצעות מטבעות. הגבלת זמן החנייה המוסדרת עד שעתיים, במקומות מסויימים, כגון: בתי חולים, ניתן לקנות פרקי זמן חנייה ארוכים יותר לשהיה ממושכת יותר בהתאם למסומן בשלט ובתמרור. הכוונה לגרום תחלופה בחנייה. במקרה של תקלה במכשיר אוטומטי יש להודיע למוקד 106.

תויות חנייה לדיירים המתגוררים באזורים בהם קיימת מצוקת חנייה ומסומנים כחנייה מוסדרת בצבע כחול ולבן.

נכים בעלי "תוית נכה" המוצגת בחלון המכונית:
החנייה מותרת בחנייה מוסדרת ומגרשי חנייה עירוניים וכמובן בחניות המסומנות כחניות לנכים אשר הוכשרו לכך. במקרה של תפיסת חנית נכה ע"י מי שאינו מורשה לכך יש להודיע למוקד 106, או מוקד פיקוח טל: 8357779.

תויות חנייה לדיירים בלבד: (לרחוב או לאזור בלבד)
בשל מצוקת החנייה ברחובות הקרובים לאזורי מסחר וצירים ראשיים, מנפיקה העירייה תויות חנייה לדיירים בלבד עד 2 תויות לכל משפחה. תוית זו מאפשרת חנייה אך ורק במקומות המסומנים והמוסדרים לחנייה בצבע כחול ולבן. התויות אינן תקפות למקומות בהם לא ניתן לחנות על פי החוק, וכן לחנייה מוסדרת מחוץ לתחום הרשום בתוית!

זכאות לקבלת תווית חנייה לרכב באזור מגורים

תווית חנייה לתושבי אזור במקום חנייה מוסדר בהתאם להראות סעיף 17 לחוק העזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ה -1985.

זכאים לקבלת תו חנייה:

תושב המתגורר דרך קבע במקום שהוסדרה בו חנייה ומקום מגוריו זה רשום כמענו במשרד הפנים בתעודת הזהות והוא בעל רכב או מחזיק ברכב צמוד ממקום עבודתו.

לבקשה להנפקת תווית חנייה יצורפו:

1. צילום תעודת זהות של המבקש בצירוף הספח שבו רשומה כתובת המגורים.

רישיון נהיגה אינו מהווה תחליף לת.ז.

2. תדפיס או צילום פנקס ארנונה או אישור ממחלקת ארנונה בו הופיע המבקש כבעל נכס/ משתמש בנכס

במידה ויש יותר מדייר אחד בנכס יש להמציא אישור על דיירים נוספים ממחלקת ארנונה

במידה והמבקש הינו שוכר בנכס יש לצרף לבקשה העתק מחוזה שכירות (אין צורך בחוזה חתום על ידי עו"ד)

בתנאי שתקופת השכירות לא תפחת מ-30 יום.

3. צילום רישיון רכב בר תוקף בבעלות המבקש

במקרים בהם הרכב הינו ממקום העבודה יש לצרף לבקשה אישור מרואה החשבון או חשב של החברה

המעיד כי כלי הרכב הוא ברשות המבקש באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.

במקרה של רכב שהוא בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי חייב מבקש התו להציג הסכם

המקשר בינו לבין חברת הליסינג. (לתקופה מעל 30יום).

בקשה אשר אינה עומדת בתנאים דלעיל לא תתקבל .

תוקף התו- תוקף תו החנייה יהיה עד 31 בדצמבר של כל שנה זוגית של אחר שנת הנתינה.

במקרה של שכירות דירה –תו החנייה תינתן לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות

החזר תו החנייה למחלקת חנייה (במקרים של החלפת/אובדן/מכירת רכב)

לא יינתן תו חדש למחזיק בתו קודם אלא כנגד החזרת התו הקודם.

את תווית החנייה ניתן לקבל במחלקת החנייה ברחוב חורי 1 קומה 4 (בניין סולל בונה לשעבר - מול מגדל הנביאים)

חיפה בימים: א'-ה' בשעות 14-00-08.00 טלפון: 1-700-50-22-24

בכבוד רב,

דויד אסולין

מנהל רשות החנייה

15.11.2009

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...