יום ראשון, 6 ביוני 2010

תוויות חניה - אונברסיטת חיפה

תקנות חניה: "הנחיות להגשת בקשה לקבלת תוויות חניה
מעודכן נכון ל: 3/5/2010"ההנחיות להלן מפרטות את כללי הזכאות לקבלת תווית חניה; תהליך הגשת הבקשה לקבלת תווית חניה, אופן השימוש בתווית החניה, וכן תקנות בדבר עבירות חניה וסנדול רכב.
1 הזכאים לקבלת תווי חניה - ללא תשלום
1. סגל / סגל זוטר / סטודנט העונים על הקריטריונים הרשומים מטה:
(1) סטודנטים הלומדים לתואר שלישי הזכאים למלגה מהרשות ללימודים מתקדמים.
(2) סטודנטים שהינם עוזרי הוראה ומחקר במינוי מאגף משאבי אנוש.
(3) עמיתי הוראה / מורה מן החוץ במינוי מאגף משאבי אנוש או ע"פ החלטת הנהלה.
(4) סטודנטים בעלי תו נכה ממשרד הרישוי, נכים מעל 60% נכות בהצגת אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי.
2.הזכאים לקבלת תווי חניה -בתשלום
1. סגל / סגל זוטר / סטודנט העונים על הקריטריונים הרשומים מטה:
(1) סטודנטים הלומדים לתואר שלישי.
(2) סטודנטים שהינם עוזרי הוראה / מחקר ללא מינוי מאגף משאבי אנוש.
(3) עמיתי הוראה / מורים מן החוץ / מרצים ללא מינוי מאגף משאבי אנוש.
(4) סטודנטים הלומדים לתואר שני בתכנית מלאה, שנה ראשונה ומגישי תזה
(5) סטודנטים הלומדים שנה ד' משפטים / ראית חשבון.
(6) ניתן לשלם בכרטיס אשראי במשרדי אגף הביטחון והבטיחות.
2. תנאי קבלת התו :
(1) הצגת אישור קבלה ללימודים לתואר שלישי / שני.
(2) הצגת אישור קבלה ללימודים לתואר שני ומגישי תזה.
(3) רישיון נהיגה בתוקף על שם המבקש/ת.
(4) הצגת רישיון רכב של הסטודנט. סטודנט/ית נשוי / ה שבבעלותו/ה הרכב או בבעלות בעל/אישה/ הורים.
ג מועדי חלוקת תוויות חניה:
(1) סטודנטים הלומדים לתואר שלישי, עמיתי הוראה (מורים מן החוץ) - החל מה- 25/08/2010 במשך כל השנה.
(2) סטודנטים הלומדים לתואר שני שנה א' ומגישי תזההחל מה- 5/7/2010 ועד 06/10/2010
(3) סטודנטים עוזרי הוראה ומחקר במינוי מטעם משאבי אנוש החל מה-25/8/2010 במשך כל השנה.
(4) שעות קבלה באגף הביטחון והבטיחות: בימי א' - ה' בין השעות 09:00-14:30.
לא תתקיים חלוקת תוויות בימי ו', בחגים ובערבי חג ובפגרת הקיץ מה-15/08/2010-24/08/2010
3 הזכאים להגיש בקשה
א סטודנטים העונים על אחד התנאים הבאים:
(1) סטודנטים נכים שברשותם: תו נכה ממשרד הרישוי שהונפק החל מה- 1/1/2009.
רכב שירות רפואי מטעם מוסדות מוסמכים כגון משרד הביטחון וביטוח לאומי ואחרים (עליהם להציג תעודת נכה).
(2) סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות אשר אינם נכים לפי המוגדר בסעיף 1 לעיל, יחויבו להציג מסמך עדכני מרופא מומחה. המסמך ייבדקותתקבל החלטה לפי שיקול הגורם המוסמך באוניברסיטה. את המסמכים הרפואיים יש להגיש למשרדנו מיום 5/7/2010 ועד יום 5/10/2010 לאחר מועדזה לא ניתן יהיה לטפל בבקשות.
(3) סטודנטים בני 60 שנה ומעלה', זכאים לקבל תו חניה בתשלום במשך כל השנה.
(4) סטודנטיות בהיריון תחויבנה באישור מרופא נשים , זכאיות לקבל תו חניה בתשלום במשך כל השנה.
(5) סטודנטים בני עובדים, זכאים לקבל תו חניה בתשלום במשך כל השנה.
(6) סטודנטים נפגעי פעולות האיבה ובני משפחות שכולות. (עם הצגת אישור מהרשויות), זכאים לקבל תו חניה בתשלום במשך כל השנה.
ב. אופן הגשת בקשה לזכאים
הבקשות תוגשנה לאגף הביטחון והבטיחות של האוניברסיטה (ע"ש מגיש הבקשה) כמפורט בסעיף 1 ו-2.
ג. אישור הבקשה והנפקת התווית
(1) הבקשות תועברנה לאישור אגף הביטחון והבטיחות, סטודנטים שבקשותיהם אושרו, יקבלו תווית חניה באגף הביטחון לאחר שישלמו את האגרה. ניתן לשלםבכרטיס אשראי במשרדי אגף הביטחון והבטיחות.
(2) בעת מסירת התווית, יידרש מגיש הבקשה להציג רשיון נהיגה ורכב תקפים על שמו או על שם הוריו/ בן/בת זוגם (מחייב קיומו של רישום בתעודת זהות,מסמך מהרבנות או הצהרה חתומה ע"י נוטריון). כן עליו להציג שובר תשלום וכן מסמכים רפואיים ואחרים כמתחייב מסעיף 2 א' (1) ו- (2), דלעיל.
(3) סטודנטים שברשותם רכב של "חברה / קיבוץ" נדרשים להציג אישור "ממקום העבודה / קיבוץ" שאכן הרכב משמש את הסטודנט/ית במשך כל השנה.
(4) כל רוכש תו חניה יאשר בחתימת ידו שקרא את הכתוב בטופס ההתחייבות לקבלת תו חניה.
4 הגרלת תוויות חניה
א מקומות החניה הפנויים שייוותרו לאחר חלוקת התוויות לזכאים כאמור בסעיף 1 דלעיל., יוגרלו בין כלל ציבור הסטודנטים לתואר שני שנה שנייה ומעלה שאינםמגישי תזה, תואר ראשון ותלמידי מכינה.
ב. בהגרלה רשאים להשתתף סטודנטים בעלי רשיון נהיגה ורשיון רכב תקפים על שמם או על שם הוריהם, בן/בת זוגם. (כמפורט בסעיף 3 ג')
ג. סטודנטים המעונינים להשתתף בהגרלה יעשו זאת באמצעות אתר האינטרנט http://security.haifa.ac.il החל מיום ראשון, ה- 5/7/2010 ולא יאוחר מיום חמישיה- 5/10/2010.
ד. סטודנטים שיזכו בהגרלה יתחייבו לקבל את התווית מיום 11/10/2010 בשעה 12.00 ועד יום 21/10/2010 עד שעה 14:30 הזכאים יציגו רשיונות נהיגה ורכבבעת קבלת התווית ;אחר מועד זה תבוטל זכאותם ואפשרי שתיערך הגרלה נוספת בין הנרשמים שלא זכו בהגרלה הראשונה.
ה. לאחר סקר מקומות פנויים במגרשים יוחלט באם לבצע הגרלה נוספת בין הנרשמים שלא זכו בהגרלה ראשונה.
ו. ניתן לקבל את תוצאות ההגרלה מתאריך 11/10/2010 משעה 12:00 באתר האינטרנט http://security.haifa.ac.il. סטודנטים שאין ברשותם מחשב אישי יוכלולהיכנס לאתר האינטרנט בכיתות מחשבים של האוניברסיטה. כמו כן תפורסם רשימת הזוכים בלוח המודעות באגף הביטחון והבטיחות.
5. דמי חניה
א יגבו דמי חניה מכל זכאי לצורך אחזקתם של המגרשים הקיימים, בעלות שתיקבע מדי שנה ע"י הנהלת האוניברסיטה.
ב פטור לתשלום יינתן לנכים בעלי נכות % 60 ומעלה ונכים אחרים שברשותם רכב שירות רפואי.
ג. ניתן לרכוש תו חניה לאחה"צ משעה 14:00 לכל התארים ללא הגרלה.
טבלת מחירי תווי חניה
מס"ד
אוכלוסיה זכאית
מחיר התו לשנה
מחיר תו לסמסטר
הערות
1.
סטודנטים הלומדים לתואר שלישי
300
170
2.
סטודנטים הלומדים לתואר שני
600
300
3.
סטודנטים נכים
600
300
בעל תו נכה או מעל 60% נכות זכאי לתו
ללא תשלום.
4.
סטודנטים חולים במחלות כרוניות
600
300
בהצגת מכתב מרופא
מומחה.
5.
סטודנטים בני 60 ומעלה
600
300
בהצגת תעודת זהות
6.
סטודנטיות בהריון
600
300
בהצגת מכתב מרופא
נשים.
7.
סטודנטים בני עובדים קבועים
300
150
8
תוויות אחה"צ משעה 14:00
280
150
סמסטר ב' בלבד
קנסות לפי נוהל סינדול החל מיום30/10/05 .
סינדול במקום אסור לחניה
75
סינדול במקום חניה לנכים
300
6. אחריות
האוניברסיטה לא תחשב כמי שנטלה על עצמה לשמור בשכר או שלא בשכר על רכבו של מקבל האישור לחנות בשטח האוניברסיטה.
האוניברסיטה לא תהיה אחראית בשום מקרה לרכב, אביזריו והחפצים שהיו בו, ו/או לנזק שייגרם לנ"ל מכל סיבה שהיא לרבות גניבה, מכה, תקר וכיוצא בזה.
7. תשלום הקנסות
1. שיעורי הקנסות בגין: סינדול רכב לפי הראות סעיף 3.5 לתקנות ייקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה. תעריפים אלה יעודכנו מדי פעם ויפורסמו על גבי לוחותהמודעות בתחום הקמפוס.
קנסות על פי תקנות אלה ישולמו בסוכנות הדואר באמצעות שובר תשלום של הדואר או בכרטיס אשראי
במשרדי אגף הביטחון והבטיחות.
2. המרת הקנס לאזהרה בסמכותו של כונן בכיר / הממונה על החניה / ראש אגף ביטחון ובטיחות בלבד.
3. לבירורים לאחר תשלום הקנס ניתן לפנות לממונה על החניה.

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...