יום שבת, 6 במרץ 2010

חוק חניה לנכים, התשנ"ד - 19941. הגדרות ופרשנות [תיקון: תשס"א]

(א) בחוק זה -

"תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;

"נכה" - עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א:

(1) שדרגת נכותו מגיעה ל- 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו;

(2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו;

(3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

"רכב מזכה" - רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.

(ב) למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.

1א. אישור נכות בידי רופא שהסמיכה רשות הרישוי [תיקון: תשס"א]

לא ניתן לאשר נכות על פי דין, רשאי רופא שהסמיכה רשות הרישוי לאשר כי מתקיים באדם האמור בפסקה (1) להגדרה "נכה".

1ב. תג נכה בסייגים [תיקון: תשס"א]

מי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו 65 שנים לפי אישור של רופא כאמור בסעיף 1א, תיתן לו רשות הרישוי תג נכה, ובלבד שכלי הרכב המזכים המצוינים בתג הנכה הם בבעלותו, והשימוש בו יוגבל לנהיגה ברכב בידי הנכה בלבד.

2. חניה במקום שאין החניה מותרת בו [תיקון: תשס"א]

(א) נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן - הרכב), במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:

(1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;

(2) בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;

(3) החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;

(4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב, אלא אם כן תג הנכה ניתן לנכה בהתאם להוראות סעיף 1ב.

3. סייג לרשות חניה

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(א)(3) ו- (4), לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על חניה -

(1) בתוך צומת או בתחום שנים-עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;

(2) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;

(3) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים-עשר מטרים לפניו;

(4) בנתיב שמיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר על ידי סימון על פני הכביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צידי הדרך, ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים-עשר מטרים או יותר;

(5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן;

(6) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התמרור המרכזית;

(7) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך.

4. נעילה

על האמור בסעיף 70א לפקודת התעבורה, לא ינעלו שוטר או גורר מורשה, גלגלי רכב הנושא תג נכה גם אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה, אולם רשאים הם להזיז את הרכב, ובמידת הצורך גם לגררו, אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.

4א. עונשין [תיקון: תשס"א]

(א) אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, שהחנה רכב הנושא תג נכה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.

(ב) נכה המוסר תג נכה לאדם אחר, שאינו מתלווה לנכה, לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) הורשע נכה בעבירה לפי סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, להורות בצו על שלילת זכאותו של הנכה לתג הנכה לתקופה שיקבע.

(ד) בסעיף זה, "מתלווה לנכה" - אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.

5. ביצוע ותקנות

שר התחבורה ממונה על חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

יצחק רביןעזר וייצמןישראל קיסרשבח וייס
ראש הממשלהנשיא המדינהשר התחבורהיושב ראש הכנסת

פריטים נוספים בנושא זה:

חוק חניה לנכים, התשנ"ד - 1993: הסבר

רשימת חוקים שנחקקו בנושא תחבורה והסעות

מעודכן לתאריך: 03/08/06

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...